شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فرآوردههای فرعی زیتون در تغذیه دام
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۱۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: از سری کتابهای منتشره FAO
مترجم: علیرضا جعفری صیادی - ابوالقاسم اوحدی حائری.
شرحمباحث