شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: شناخت منابع آب
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کاستانی، ژیلبرت
مترجم: دکتر محمد محمدی فتیده.
شرحمباحث