شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: قارچشناسی و بیماریهای گیاهی (چاپ دوم با اضافات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۴۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: الهی نیا، سیدعلی
مترجم:
شرحمباحث