شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: چایکاری و فنآوری چای
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۳۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حسن پور، معظم
مترجم:
شرحمباحث