شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش مرکبات در ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فتوحی قزوینی، رضا
مترجم:
شرحمباحث