شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: انتقال جنین (و بیوتکنولوژی وابسته به آن) در حیوانات اهلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۳۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: محمودزاده، علیرضا
مترجم:
شرحمباحث