شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: میوه های دانه ریز
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۲۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شهرستانی، نعمت ا...
مترجم:
شرحمباحث