شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: پرورش متراکم ماهی (جلد۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شفرد، جاناتان برومیج، نیال
مترجم: دکتر مسعود ستاری مهندس محمد کریم معتمد.
شرحمباحث