شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش قارچ شامپینیون
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اشتاین اِک، هلموت
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست.
شرحمباحث