شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زایتس، پاول
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست..
شرحمباحث