شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات ششمین همایش دستاوردهای علمی, پژوهشی دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث