شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تئوری و کاربرد انواع ایندکسهای انتخابی در پرورش گلههای مدرن طیور
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۳
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: براون، سی.جی - گیلز، ان.آر
مترجم: مهندس اردشیر محیط.
شرحمباحث