شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول اصلاح نباتات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کوکوک، هرمن - کوبابه، گرد - ونتسل، گرهارد
مترجم: دکتر رحیم هنرنژاد.
شرحمباحث