شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زایتس، پاول
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست.
شرحمباحث