شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: قارچشناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۲۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: الهینیا، سید علی
مترجم:
شرحمباحث