شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصلاح نباتات خصوصی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۰۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۰
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هنرنژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث