شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: گیاهشناسی عمومی (آناتومی فیزیولوژی)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فتوحی قزوینی، رضا
مترجم:
شرحمباحث