شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول اصلاح نباتات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هنرنژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث