شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ژنتیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۷۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۶۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هنرنژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث