شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آنالیز ریاضی مقدماتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۰۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بینمور ,کی. جی
مترجم: دکتر جعفر بی آزار
شرحمباحث