شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی تجزیه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۳۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریستین , گاری. د
مترجم: دکتر محمد علی زنجانچی، دکتر رضا انصاری خلخالی، علی محمدخواه
شرحمباحث