شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: انتشارات دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث