شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: نظریه ایده آل
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نودرث کات , دی . جی
مترجم: دکتر حبیب الله انصاری طرقی
شرحمباحث