شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: حلقه های سریال
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ج. پونینسکی
مترجم: دکتر شهابالدین ابراهیم آتانی
شرحمباحث