شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مکانیک کوآنتمی پایه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ساکسون , دیوید
مترجم: هوشنگ سپهری
شرحمباحث