شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیک موج و ارتعاش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۱۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۴۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پین ، اچ. جی
مترجم: ایرج جلالپور
شرحمباحث