شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: در آمدی بر نظریه گراف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: ویلسون، بین. جی
مترجم: جعفر بیآزار.
شرحمباحث