شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: حل مسایل در شیمی تجزیه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۳۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بروئر , استفان
مترجم: دکتر محمد علی زنجانچی - دکتر حسین فلاح باقر شیدایی.
شرحمباحث