شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مبانی بیوشیمی برای علوم ورزشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ای هوستون, مایکل
مترجم: دکتر ریحانه سریری.
شرحمباحث