شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: علیمحمدی , علی اکرم
مترجم:
شرحمباحث