شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه فیزیک پایه ۳
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: گروه فیزیک دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث