شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: نصیری , کامله
مترجم:
شرحمباحث