شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر نصیر تقی زاده
مترجم:
شرحمباحث