شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی عمومی (۲)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۷۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شامل , علی اکبر
مترجم:
شرحمباحث