شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: روش کار آزمایشگاه فیزیک جدید
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۴۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: جلالپور، ایرج
مترجم:
شرحمباحث