شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: روش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۴۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: علیزاده، نینا
مترجم:
شرحمباحث