شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آشنایی با نظریه گروهها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۰۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: ابراهیمی آتانی، شهابالدین
مترجم:
شرحمباحث