شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: روشها و فنون تدریس ریاضی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تقوی، یارعلی
مترجم:
شرحمباحث