شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی فیزیک عملی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۸۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: قنادزاده گیلانی، علی - سریری، ریحانه
مترجم:
شرحمباحث