شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مبانی شیمی آلی برای دانشجویان زیستشناسی و علوم کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۰۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مامقانی، منوچهر - شیرینی، فرهاد
مترجم:
شرحمباحث