شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات ششمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث