شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی صنعتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معین، محمد
مترجم:
شرحمباحث