شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: محاسبات عددی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صابری نجفی، هاشم - بیآزار، جعفر - پناهی، غلامرضا
مترجم:
شرحمباحث