شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: کاربرد واکنشهای کلاسیک در سنتز آلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۶۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هسنر, اَ – استامر, سی
مترجم: دکتر منوچهر مامقانی - دکتر حسین فلاح باقر شیدایی.
شرحمباحث