شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: طب ورزشی جلد ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۴۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بلومفیلد , جی - فریکر , پ. آ - فیچ , ک. د
مترجم: دکتر صادق حسن نیا - دکتر شهرام بامداد - یوسف رسمی.
شرحمباحث