شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جبر مجردIII - نظریه گالوا - نظریه نمایش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۶۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دامیت , دیوید. س - فوت , ریچارد. م
مترجم: احمد عباسی.
شرحمباحث