شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: نظریه اعداد مقدماتی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: یونگ, سی. ئی
مترجم: دکتر اسماعیل انصاری.
شرحمباحث