شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: طب ورزشی جلد ۱
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بلومفیلد ,جی- فریکر ,پ. آ - فیچ ,ک. د
مترجم: دکتر صادق حسننیا - دکتر سید محمد قدسی خورسند - شهرام غلامرضایی دارسرا.
شرحمباحث