شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: شیمی آلی، مسایل و راهحلها
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بیکر، آرتور.د - انجل .روبرت
مترجم: دکتر نصرتاله محمودی.
شرحمباحث