شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر گروههای توپولوژیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۳۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هیگنز, پ. جی
مترجم: دکتر حسین سهله.
شرحمباحث